ສະແດງຂໍ້ຄວາມ.
โครงการ ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ปี 1
โครงการ ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ปี 1

โครงการ ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ปี 1

วัตถุประสงค์ของโครงการ : องค์กรของเราให้การสนับสนุน และช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ให้เด็กได้มีการศึกษาที่ดีขึ้น และได้รับโอกาสด้านการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพเหมือนกับเด็กที่อยู่ในเมือง เพราะโรงเรียนที่อยู่ในชนบทส่วนมาก คุณภาพด้านการศึกษาจะมีน้อยมาก ขาดแคลน ซึ่งไม่เหมือนกับเด็กที่อยู่ในเมืองที่มีอุปกรณ์การเรียนพร้อมอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้เราจึงอยากจะช่วยเหลือโรงเรียนเหล่านี้ด้วยการบริจาค สื่อและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ อย่างเช่น เลี้ยงอาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรียน ปากกา ดินสอ สมุด และ อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น ณ โรงเรียน บ้านหนองตาฉาว อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 30 มิถุนายน 2560 แบ่งปัน

ข่าวสารล่าสุด