ສະແດງຂໍ້ຄວາມ.
โครงการ ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ปี 2
โครงการ ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ปี 2

โครงการ ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ปี 2

วัตถุประสงค์ของโครงการ : องค์กรของเราให้การสนับสนุน และช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ให้เด็กได้มีการศึกษาที่ดีขึ้น และได้รับโอกาสด้านการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้เราจึงอยากจะช่วยเหลือโรงเรียนเหล่านี้ด้วยการเข้าไปติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบอินเทอร์เน็ตในห้องโสตทัศนศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้อาจารย์สามารถมีอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึง ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องการเรียนรู้ และได้เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ณ โรงเรียนวัดบางขมิ้น (คำปุ่นราษฎร์บำรุง) วันที่ 5 กันยายน 2561 แบ่งปัน

ข่าวสารล่าสุด