ສະແດງຂໍ້ຄວາມ.
About
CG Policy
1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี DOWNLOAD
2. จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Codes of Conduct) DOWNLOAD
3. นโยบายการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน DOWNLOAD
4. นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน DOWNLOAD
5. นโยบายการกำกับดูแล การบริหารจัดการ และรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DOWNLOAD
6. นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ DOWNLOAD
7. นโยบายการบริหารความเสี่ยง DOWNLOAD
8. นโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม DOWNLOAD
9. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม DOWNLOAD
10. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น DOWNLOAD
11. แผนการสืบทอดตำแหน่ง (SUCCESSION PLAN) DOWNLOAD
12. นโยบายจ่ายเงินปันผล DOWNLOAD
13. นโยบายการลงทุน DOWNLOAD