ສະແດງຂໍ້ຄວາມ.
About

บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

PROEN Corp Public Company Limited

เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร (Internet Service), บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Internet Data Center), บริการไอซีที โซลูชั่น (ICT Solutions) และบริการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคมแบบครบวงจร (Business Telecom)

โดยนำเสนอบริการแบบ Turnkey Solution ตั้งแต่ การวางระบบเครือข่ายและดูแลด้านไอซีที ระบบรักษาความปลอดภัยอินเทอร์เน็ต รวมถึง งานเชื่อมโครงข่ายในระบบการสื่อสารโทรคมนาคม งานสำรวจออกแบบและติดตั้งสถานี ติดตั้งเสาอากาศ ติดตั้งสายใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ มากประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำในการเลือกสรร เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมที่เหมาะสม มุ่งเน้นที่จะช่วยให้ลูกค้าได้นำระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้เพื่อความสำเร็จขององค์กร เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ เป็นผู้สร้างและให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศครบวงจร และสร้างแบรนด์ให้เป็นตัวเลือกสำคัญในตลาดอาเซียน

พันธกิจ

  • มุ่งเน้นเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ
  • มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความเชียวชาญเฉพาะด้าน ให้เปี่ยมด้วยศักยภาพ
  • มุ่งมั่นพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง
  • มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่ง พร้อมบริหารจัดการพัฒนาระบบเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นให้กับกับลูกค้า
  • มุ่งเน้นการสร้างสรรงานโทรคมนาคมแบบครบวงจรเพื่อให้การบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • รักษาคุณภาพมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และด้านบริหารจัดการที่มี คุณภาพด้วยการนำเอามาตรฐานดังกล่าวมาเป็นแนวทางดำเนินงาน เพื่อให้ได้บริการที่ได้ มาตรฐานแก่ลูกค้า