ສະແດງຂໍ້ຄວາມ.
About

สารจากประธานกรรมการ

ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์
ประธานกรรมการ
บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

สำหรับปี 2562 เป็นปีที่สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยต้องเผชิญความท้าทายหลายประการ อันเนื่องมาจาก ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์จากสงครามการค้าและเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐและจีน ซึ่งส่งผลกระทบเศรษฐกิจในวงกว้าง ทำให้ภาคธุรกิจต้องปรับแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยบริษัทฯ ได้ปรับตัว ด้วยการใช้กลยุทธ์การเติบโตอย่างระมัดระวัง เช่น การปรับกระบวนการพิจารณารับงานโครงการโดยวิเคราะห์ตัวโครงการ ความเสี่ยง และความสามารถของลูกค้า ชลอการลงทุนโครงการใหม่ๆ และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของค่าใช้จ่าย ภาพรวมบริษัทปี 2562 ที่ผ่านมาถือเป็นอีกปีที่บริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจการให้บริการภาคโทรคมนาคมและการสื่อสาร การบริการศูนย์คอมพิวเตอร์ การบริการการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และการขายสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารซึ่งทำให้บริษัทมียอดขายที่เติบโตขึ้นร้อยละ 23.6

สำหรับในปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มต้นด้วยการระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) และส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโลกและไทย โดยมีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจจะถดถอย บริษัทจึงมุ่งเน้นโครงการลงทุนของภาครัฐในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงดิน รวมไปถึงความตื่นตัวของภาครัฐในเรื่องของ Digital Transformation ที่เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งแต่ยังคงไม่มีการลงทุนมากนัก ในขณะเดียวกันนั้น ภาคเอกชนมีการตื่นตัวกว่าในการถ่ายเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิตอล ส่งผลให้ลักษณะการลงทุนทางด้าน I & T ของลูกค้ามีการเปลี่ยนไปอันเกิดมาจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการขยายตัวภาพธุรกิจเชิง E-Commerce มากยิ่งขึ้น บริษัทฯเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาและมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการด้าน IDC ISP ICT อย่างครบวงจรประกอบเน้นกับการเพิ่มคุณค่าในการให้บริการรวมถึงการผสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรชั้นนำที่แข็งแกร่ง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิตอล บริษัทฯมั่นใจว่าจะสามารถสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนได้ในปีนี้

บริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและมั่งคง โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการและผู้บริหารตระหนักในหน้าที่และทำงานด้วยความรับผิดชอบ เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและสังคม โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับรางวัล The winner in outstanding category “Telecommunications & ICT Industry” ในฐานะองค์กรธุรกิจดีเด่นแห่งปีของภูมิภาคเอเชียแฟซิฟิกในภาคธุรกิจโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก Asia Pacific Enterprise Award 2019 รวมถึงการเข้ารับมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตร “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ตามโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางการค้า สถาบันทางการเงิน ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ได้ให้การสนับสนุนและไว้วางใจ จนทำให้บริษัทได้สร้างผลประกอบการที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป