ສະແດງຂໍ້ຄວາມ.
CAREERS

proen Spirit

บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2540 โดยเริ่มต้นธุรกิจ เพื่อประกอบกิจการด้าน อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ รายละเอียด

welfare

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 - Information Security Management System (ISMS) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยของ ข้อมูลที่บริษัทชั้นนำให้ความสำคัญ รายละเอียด

job vacancy