ສະແດງຂໍ້ຄວາມ.
CAREERS
บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการ กิจกรรมสันทนาการ สำหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุขในชีวิตการทำงานและครอบครัว

ด้านกองทุน

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม

ด้านเศรษฐกิจ

  • ปรับค่าจ้างประจำปี
  • เงินช่วยเหลือกรณีสมรส อุปสมบท
  • เงินช่วยเหลือการจัดงานฌาปนกิจศพ เมื่อพนักงาน หรือสมาชิกของครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
  • เสื้อฟอร์มพนักงาน
  • ลาพักร้อน ลากิจ ลาป่วย ลาบวช ลาคลอด ลาแต่งงาน
  • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

ด้านสันทนาการ

  • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
  • ท่องเที่ยวประจำปี