ສະແດງຂໍ້ຄວາມ.

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยินดีต้อนรับสู่หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

เมื่อคุณใช้บริการของเว็บไซส์และแอปพลิชัน ของ บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) คุณมั่นใจได้ว่า ข้อมูลทุกอย่างของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ทั้งชื่อ, ที่อยู่, อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ เราจะไม่นำ ข้อมูลของคุณไปใช้เพื่อการอื่นหรือส่งต่อให้ผู้อื่นโดยเด็ดขาด ในขณะที่คุณใช้บริการของเราคุณจะ ถูกปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลต่างๆ อย่างสูงสุด ขอให้มั่นใจในระบบและความปลอดภัยใน การใช้เว็บไซส์ของเรา

บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น เราจึงต้องการที่จะชี้แจงให้คุณทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เรายึดถือในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนตัวมาให้เรา เราจะถือว่าคุณยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ได้ในกรณีที่จำเป็นและสมควร ดังที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายฉบับนี้

บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเพี่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และคู่มือการเก็บรักษาข้อมูลของเรา นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะให้คำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเราจะเก็บรวบรวมไว้ในช่วงเวลาที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ใครเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์แห่งนี้ ท้ายที่สุดแล้วท่านสมาชิกเจ้าของข้อมูลจะเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนตัวของท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้น บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ไม่มีส่วนรับผิดชอบในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

จุดประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ

  • การชี้แจงให้คุณทราบว่าเราคือใคร และเราทำอะไรบ้าง เราจะรวบรวมและถือสิทธิ์ทั้งหมดในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งได้แก่ ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ) เพื่อช่วยในการบริหารจัดการให้ข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • เพื่อตอบคำถามและข้อสงสัย ดำเนินการตามคำร้องขอที่คุณส่งมาให้เรา บริหารหรือดำเนินการตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาข้อตกลงระหว่างเรากับคุณ สร้างสรรค์บริการที่จะตอบสนองความต้องการของคุณได้ เพื่อให้บริการของเรามีคุณภาพสูงสุด เราอาจต้องการที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดทางตรง

หากคุณต้องการที่จะให้เราเลิกใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือทุกข้อข้างต้น ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม โปรดติดต่อเราตามคำชี้แจงที่ให้ไว้ด้านล่าง เราจะยกเลิกการใช้ข้อมูลของคุณในการดำเนินการเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

หากคุณต้องการที่จะให้เราเลิกใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือทุกข้อข้างต้น ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม โปรดติดต่อเราตามคำชี้แจงที่ให้ไว้ด้านล่าง เราจะยกเลิกการใช้ข้อมูลของคุณในการดำเนินการเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

นอกเหนือจากที่ได้ชี้แจงไว้ในนโยบายฉบับนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่จะสามารถระบุตัวตนของคุณได้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณเสียก่อน ยกเว้นกรณีที่ทีมงาน บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) มีสิทธิตามกฎหมาย หรือจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (เช่น เมื่อกฎหมายบังคับ หรือจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง หรือการประกอบอาชญากรรมอื่นๆ) หรือในกรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น เพื่อคุ้มครอง และ/หรือ ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบุคลากรของทีมงาน บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ตลอดจนผู้ใช้บริการ/ลูกค้าของ บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือบุคคลอื่น อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถที่จะควบคุมดูแล หรือรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอก หรือ องค์กรภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ Facebook หรือ Google ซึ่งได้รับข้อมูลจากคุณผ่านทางเว็บไซต์นี้ เราจึงขอแนะนำให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในลักษณะนี้ การปรับปรุงบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ เราพยายามที่จะจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากคุณต้องการที่จะทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือลบข้อมูลที่คุณส่งมาให้เรา โปรดติดต่อเราตามคำชี้แจงที่ให้ไว้ด้านล่าง

สิทธิในการเข้าถึงแก้ไขและลบข้อมูลและจะคัดค้านการประมวลผลข้อมูล

ลูกค้าของเรามีสิทธิที่จะเข้าถึงที่ถูกต้อง เกี่ยวข้องกับข้อมูลและจะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวได้โดยคำ ขอเป็นลายลักษณ์อักษร ในเวลาใด ๆ บริษัท ทำให้ความพยายามที่จะนำข้อควรระวังในสถานที่ที่เหมาะสมในการป้องกันการ รักษา ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อป้องกันไม่ให้มัน จากการถูก เปลี่ยนแปลงเสียหายทำลายหรือเข้าถึงโดยบุคคลที่สามไม่ได้รับอนุญาต ทุก อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ ไม่สามารถควบคุมแต่ละคนและทุกความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต และดังนั้นจึงเตือน ผู้ใช้เว็บไซต์ของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้อง ในการทำงานและการใช้อินเทอร์เน็ต ไซต์นี้อาจ มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ หรือแหล่งที่มาของอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ตามที่ บริษัท ไม่สามารถ ควบคุมเว็บไซต์เหล่านี้และแหล่งภายนอก บริษัท ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อบทบัญญัติหรือจอแสดง ผลของเว็บไซต์เหล่านี้และแหล่งภาย นอกและอาจไม่ต้องรับผิดสำหรับเนื้อหาของการโฆษณาสินค้า บริการหรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีอยู่บนหรือจากเว็บไซต์เหล่านี้หรือแหล่งข้อมูลภายนอก

การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถดูหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านบริการ ต่างๆของเรา นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกที่เกี่ยวกับการเก็บและการใช้ข้อมูลของคุณของเรา วิธีที่คุณสามารถ เข้าถึงหรือควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะขึ้นอยู่กับ บริการที่คุณใช้ คุณสามารถเลือกว่าคุณต้อง การที่จะได้รับการติดต่อโปรโมชั่นจากบริษัทของเรา โดยการส่งอีเมล์, SMS, อีเมลทางกายภาพและ ทางโทรศัพท์ หากคุณได้รับอีเมลหรือ SMS ข้อความส่งเสริมการขายจากเราและต้องการที่จะเลือก ไม่ใช้คุณสามารถทำได้โดยทำ ตามคำแนะนำในข้อความว่า นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกที่จะรับ อีเมลส่งเสริมการขายสายโทรศัพท์และ ไปรษณีย์โดยการเยี่ยมชมและลงชื่อเข้าใช้ผู้จัดการ บริษัท สื่อสารโปรโมชั่นที่ช่วยให้คุณในการปรับปรุงข้อมูลการติดต่อจัดการการตั้ง ค่าการติดต่อเลือก ออกจากการสมัครรับอีเมลและเลือกได้ว่าจะ แบ่งปันข้อมูลติดต่อของคุณกับพันธมิตรของเรา ตัวเลือกเหล่านี้ไม่สามารถใช้กับจำเป็นต่อการบริการที่เป็นส่วนหนึ่งของการ ให้บริการร้านค้าบางอย่าง

ข้อมูลที่เรารวบรวม บริษัท ของเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลในการดำเนินงาน

ในการดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและให้คุณประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับบริการของเรา คุณให้บางส่วนของข้อมูลนี้โดยตรงเช่นเมื่อคุณสร้างบัญชีส่วนตัว เราได้รับบางส่วน ของมันโดยการบันทึกวิธีการที่คุณโต้ตอบกับบริการของเราโดย การยกตัวอย่างเช่นการใช้เทคโนโลยี เช่นคุกกี้และรับรายงานข้อผิดพลาดหรือ ข้อมูลการใช้งานจากซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้เรายังได้รับข้อมูลจากบุคคลที่สาม (รวมถึง บริษัท อื่น ๆ ) ตัวอย่างเช่นเราเสริมข้อมูลที่เราเ ก็บรวบรวมโดยการซื้อข้อมูลประชากรจาก บริษัท อื่น ๆ นอกจากนี้เรายังใช้บริการจาก บริษัท อื่น ๆ ที่จะช่วยให้เราตรวจสอบสถานที่ตามที่อยู่ IP ของคุณเพื่อการปรับแต่งบริการบางอย่างไปยังสถานที่ ของคุณ ข้อมูลที่เรารวบรวมขึ้นอยู่กับการบริการและคุณลักษณะที่คุณใช้

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลของคุณ บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

เราจะใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมสองวัตถุประสงค์พื้นฐานใน การดำเนินธุรกิจของเรา และให้ (รวมถึงการปรับปรุงและปรับแต่ง) บริการที่เรานำเสนอในการส่งการสื่อสารรวมถึงการสื่อสาร ส่งเสริมการขายและการ โฆษณาที่จะแสดง ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์เหล่านี้เรารวมข้อมูลที่ เราเก็บรวบรวมผ่าน ทางบริการร้านค้าต่างๆที่คุณใช้เพื่อให้คุณได้ประสบการณ์อย่างราบรื่นมาก ขึ้น สอดคล้องและส่วนบุคคล แต่เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวของเราได้สร้างขึ้นในการป้องกันทาง เทคโนโลยี และขั้นตอนการออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลบางอย่างรวมกัน ตัวอย่างเช่นเราเก็บ ข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณเมื่อคุณไม่ได้รับอนุญาต (ไม่ได้ลงชื่อเข้า) แยกต่างหากจากข้อมูลบัญชี ใด ๆ ที่ระบุถึงตัวคุณโดยตรงเช่นชื่อที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์

วิธีการติดต่อกับเรา

หากคุณต้องการที่จะติดต่อ บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โปรดติดต่อเราผ่านทาง marketing@proen.co.th