ສະແດງຂໍ້ຄວາມ.
PROEN Home

About Proen

บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร (Internet Service), บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Internet Data Center), บริการไอซีที โซลูชั่น (ICT Solutions) และบริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร (Business Telecom)

รายละเอียด

our achievement

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 - Information Security Management System (ISMS) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยของ ข้อมูลที่บริษัทชั้นนำให้ความสำคัญ

รายละเอียด

About Proen

บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) Internet ) เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร (Internet Service), บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Internet Data Center), บริการไอซีที โซลูชั่น (ICT Solutions) และบริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร (Business Telecom)

รายละเอียด

our achievement

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 - Information Security Management System (ISMS) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยของ ข้อมูลที่บริษัทชั้นนำให้ความสำคัญ

รายละเอียด

Investor section

บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นธุรกิจ เพื่อประกอบกิจการด้าน อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ เต็มรูปแบบรายแรก ๆ ในประเทศไทย

รายละเอียด

Investor section

บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นธุรกิจ เพื่อประกอบกิจการด้าน อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ เต็มรูปแบบรายแรก ๆ ในประเทศไทย

รายละเอียด

product & service