ສະແດງຂໍ້ຄວາມ.
About

2540

2540

 • บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้น โดยเริ่มต้นธุรกิจจดโดเมน ให้บริการเว็บโฮสติง ภายใต้แบรนด์ “Domainthai.org“ และประกอบกิจการด้าน อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ ภายใต้แบรนด์ SiamIDC.com ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ เต็มรูปแบบรายแรก ๆ ในประเทศไทย มีพื้นที่อยู่ที่ 130 ตารางเมตร จำนวน 52 ตู้แร็ค

2544

2544

 • เป็นผู้ให้บริการ Radio Streaming สถานีวิทยุออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตรายแรกในประเทศไทย

2546

2546

 • เป็นผู้ให้บริการ Voice Over IP บริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตรายแรกในประเทศไทย
 • Reseller Internet Service

2548

2548

 • ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต NTC/MM/INT/ISP/I/007/2548 โดยเป็นผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) แบบครบวงจร จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้บริการ Leased Line, Frame Relay, ISDN ก่อนจะต่อยอดสู่การเป็นผู้ให้บริการไอซีที โซลูชั่น เพื่อบริการที่ครบวงจร
 • สร้างห้องดาต้าเซ็นเตอร์ โดยเป็นสำนักงานใหญ่อยู่ที่ อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก ซึ่งเป็นอาคารที่ตั้งของระบบ International Internet Gateway (IIG) และ National Internet Exchange (NIX) ของประเทศไทย โดยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ (National Internet Gateway) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ขยายพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์อยู่ที่ 280 ตารางเมตร จำนวน 118 ตู้แร็ค และเปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็น “โปรเอ็น อินเทอร์เน็ต”

2552

2552

 • ให้บริการ Video Streaming บริการส่งผ่านข้อมูลในรูปแบบของมัลติมิเดีย ถ่ายทอดสัญญาณภาพ และ สัญญาณเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต และให้บริการ Network Port 10 Gbps เพื่อรองรับบริการ Streaming ให้ทำงานได้อย่างไม่สะดุด

2554

2554

 • เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษา และพัฒนาระบบเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นที่ปรึกษาระดับ A หมายเลข 3377 จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
 • เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แบบครบวงจร (MPLS และ FTTx) โดยให้บริการผ่านโครงข่าย Fiber Optic ที่มีประสิทธิภาพสูง

2555

2555

 • เป็น Gold Partner ให้กับ FORTINET
 • เป็น Select Partner ให้กับ CISCO

2557

2557

 • เป็นผู้ให้บริการป้องกันดีดอสผ่านคลาวด์ (Cloud Base DDoS Protection Provider) รายแรกในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ บริษัท ซีเคียว เน็ตเวิร์ค โอเปอเรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ เอสน็อค โดยจับมือเป็นพันธมิตรกับ Nexusguard ผู้ให้บริการระบบป้องกัน DDoS ผ่านคลาวด์รายใหญ่ของโลก

2558

2558

 • เป็นผู้ให้บริการ Cloud-delivered SD-WAN รายแรกในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ “BranchConnect” โดยจับมือเป็นพันธมิตรกับ VMware SD-WAN by VeloCloud™ ผู้ให้บริการ Cloud-delivered SD-WAN ชั้นนำของโลก
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 - Information Security Management System (ISMS) มาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ในการให้บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center)

2559

2559

 • เป็นผู้ให้บริการ Enterprise Cloud Service ภายใต้แบรนด์ “SEACloud”

2560

2560

 • เป็น Platinum Partner ให้กับ DELLEMC

2561

2561

 • ประกอบกิจการโทรคมนาคม บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร (Business Telecom) ภายใต้ชื่อบริษัท โปรเอ็น เทเลบิซ จำกัด
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 - Quality Management System มาตรฐานสากลด้านการจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อประกันคุณภาพ ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้รับการควบคุม และตรวจสอบได้
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 - Information Security Management System (ISMS) มาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ในการให้บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center)
 • เป็น Enterprise Partner Authorized ให้กับ Huawei
 • มีพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์เพิ่มขึ้นเป็น 1,440 ตารางเมตร จำนวน 620 ตู้แร็ค
 • Domestic Bandwidth เติบโตถึง 717 Gbps มากที่สุดในประเทศไทย

2562

2562

 • บริษัทฯ ได้ดำเนินการแปรสภาพกิจการเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
  PROEN Corp Public Company Limited เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562