ສະແດງຂໍ້ຄວາມ.
About

ORGANIZATION CHART

แผนผังโครงสร้างองค์กร

THE BOARD OF DIRECTORS

คณะกรรมการบริษัท

ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
คุณนพรัตน์ พุทธวิริยะ
 • กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ดร.พนารัตน์ ปานมณี
 • กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม
 • กรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายนริศ รัตน์เยี่ยม
 • กรรมการบริษัท
นายสมเกียรติ อยู่บ้านแพ้ว
 • กรรมการบริษัท
นายรณรงค์ เดชบูรณะ
 • กรรมการบริษัท

EXECUTIVE COMMITTEE

คณะกรรมการบริหาร

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายรณรงค์ เดชบูรณะ
 • Chief Financial Officer
นายสมเกียรติ อยู่บ้านแพ้ว
 • Chief Telecommunication Officer
นายนริศ รัตน์เยี่ยม
 • Chief Operations Officer
นางปุณศยา ปภากรพิสิฐ
 • VP-of Human Resources & Administration

AUDIT COMMITTEE

คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณนพรัตน์ พุทธวิริยะ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์
 • กรรมการตรวจสอบ
ดร.พนารัตน์ ปานมณี
 • กรรมการตรวจสอบ

EXECUTIVES

คณะผู้บริหาร

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายรณรงค์ เดชบูรณะ
 • Chief Financial Officer
นายสมเกียรติ อยู่บ้านแพ้ว
 • Chief Telecommunication Officer
นายนริศ รัตน์เยี่ยม
 • Chief Operations Officer
นายวิศรุต มานูญพล
 • VP-Business Development
นายพชร วัฒนาวงษ์วรรณ
 • VP-Strategy and Business Development
นายธนชาติ สอนกระจ่าง
 • Engineering & Operation Director
นางศศิรดา  มุทุตานนท์
 • VP - Purchasing & Warehouse
นางปุณศยา ปภากรพิสิฐ
 • VP-of Human Resources & Administration

Group Structure

บริษัทในเครือ