ສະແດງຂໍ້ຄວາມ.
โปรเอ็น จับมือ ม.วลัยลักษณ์ ลงนาม MOU มุ่ง “มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ”
PROENCorp_MOU_WUSmartCampus

โปรเอ็น จับมือ ม.วลัยลักษณ์ ลงนาม MOU มุ่ง “มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ”

บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

โดยมี คุณสมเกียรติ อยู่บ้านแพ้ว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจสื่อสาร และ คุณนริศ รัตน์เยี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตัวแทน PROEN Corp และ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในครั้งนี้ร่วมกัน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยเข้ามาใช้งานพัฒนาศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อการเป็น Smart University ของมหาวิทยาลัย และเป็นการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยเข้ามาใช้งานเพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมระบบการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ณ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร 
วันศุกร์ที่  31  มกราคม  2563  
แบ่งปัน

ข่าวสารล่าสุด