ສະແດງຂໍ້ຄວາມ.
Sustainability

การดำเนินงานด้านสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในการดำเนินกิจการด้วยหลัก จริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสังคมและ สิ่งแวดล้อม และเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัท ได้วางมาตรฐานสำหรับการดำเนินกิจการ อย่างโปร่งใส และมีกระบวนการในการตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงมาตรฐานการทำงานอยู่ ตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญการสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกด้วย

CSR News